skip to Main Content

공지

제목
2015年10月学期广告
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-05-20 23:28
조회
324
开课

每天上午班 : 10月1号 ~ 10月 30号:3, 9号是休日
星期一 ~ 星期五 10:00- 11:50 (月 20次)
江南 - 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4B, 5A, 6B
鐘路 - 1A, 2B, 3A


每天下午班 : 10月 1号 ~ 10月 29号
,星期一 ~ 星期五 13:00- 14:50 (月 20次)
江南 - 1A
鐘路 - 1A


每周三日下午班 : 10月2号 ~ 10月 30号
,星期 一, 三,五 13:00- 14:50 (月 12次)
鐘路 --- 1A,
江南 --- 1A, 3B


每周三日晚上班 :10月 2号 ~ 10月 30号
星期一, 三, 五 19:00-20:50 (月 12次)
江南 - 1A, 1B, 3B
鐘路 - 1A,


每周二日班 :10月 6号 ~ 10月 29号
星期二, 星期四 19:00-20:50 (月 8次)
江南 - 1A, 2B, 3B, 3E, 4D, TOPIK 高级准备班
鐘路 - 1A, 1E


星期六上午班:10月 10, 17, 24, 31号(3号是公休日)
10:00 -12:50 (月 4次)
江南 - 1A, 1B, 1D, 2C, 3C, 3G, 4F, 7E
鐘路 - 1A


星期六下午班: 14:00 -16:50 (月 4次)
江南 - 1A, 2E

Back To Top