skip to Main Content

공지

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지사항
개강 10월 정규반 개강안내 N
Seoul-kla | 2018.10.17
Seoul-kla 2018.10.17 1
공지사항
공지 10월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.09.17
Seoul-kla 2018.09.17 114
공지사항
개강 TOPIK시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.09.07
Seoul-kla 2018.09.07 89
공지사항
개강 9월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.08.17
Seoul-kla 2018.08.17 196
57
개강 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.07.18
Seoul-kla 2018.07.18 351
56
개강 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.06.19
Seoul-kla 2018.06.19 250
55
공지 TOPIK 2 대비반 개강
Seoul-kla | 2018.06.18
Seoul-kla 2018.06.18 211
54
개강 2018년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 158
53
개강 5월 20일 TOPIK 2시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 162
52
개강 2018년 5월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 158
51
개강 2018년 4월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 157
50
공지 9월 1일 부터 종로학원 잠정 휴원 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 158
49
개강 2017년 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 134
48
개강 2017년 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 97
47
개강 7월 16일 Topik 2 시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 96
46
개강 2017년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 97
45
개강 2017년 5월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 70
44
개강 2017년 4월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 60
43
개강 TOPIK 2 시험 대비반 개강(3월 19일과 4월 16일시험 대비)
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 51
Back To Top