skip to Main Content

공지

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지사항
개강 2월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2019.01.17
Seoul-kla 2019.01.17 182
공지사항
개강 한국어 강사 상시채용안내
Seoul-kla | 2019.01.07
Seoul-kla 2019.01.07 351
공지사항
개강 1월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.12.19
Seoul-kla 2018.12.19 339
공지사항
개강 12월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.11.16
Seoul-kla 2018.11.16 451
공지사항
개강 11월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.10.17
Seoul-kla 2018.10.17 472
공지사항
공지 10월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.09.17
Seoul-kla 2018.09.17 535
공지사항
개강 TOPIK시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.09.07
Seoul-kla 2018.09.07 456
공지사항
개강 9월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.08.17
Seoul-kla 2018.08.17 567
43
개강 TOPIK 2 시험 대비반 개강(3월 19일과 4월 16일시험 대비)
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 198
42
개강 2017년 3월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 154
41
개강 2017년 2월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 117
40
개강 2017년 1월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 120
39
공지 한국어 강사 모집 ~12/16
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 258
38
개강 TOPIK 2 시험대비반 개강안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 90
37
개강 2016년 12월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 81
36
개강 2016년 11월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 86
35
개강 TOPIK 2 시험대비반 개강안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 101
34
개강 2016년 10월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 84
33
개강 2016년 9월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 89
32
개강 2016년 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 84
31
개강 2016년 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 84
30
개강 2016년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 87
29
개강 2016년 5월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 88
Back To Top