skip to Main Content

Tư vấn

Hãy báo cho tôi trước khi đến nhé.

4F, 410, Gangnamdaero, seoul
(ga Gangnam Ra cửa số11)

 • 왓츠앱
 • 위챗
 • 라인
 • 카카오톡
ID
teachingkorean
Whatsapp
+82 10 9088 9721

Thông báo

more
giảng dạy Tháng 9
2019.08.14
Khai giảng
giảng dạy Tháng 8
2019.07.23
Khai giảng
giảng dạy Tháng 6
2019.05.17
Khai giảng
giảng dạy Tháng 5
2019.04.16
Khai giảng
giảng dạy Tháng 4
2019.03.18
Khai giảng
giảng dạy Tháng 3
2019.02.15
Khai giảng
giảng dạy Tháng 11
2018.11.20
Khai giảng
giảng dạy Tháng 11
2018.10.22
Khai giảng
giảng dạy Tháng 10
2018.08.17

Lịch trình lớp học

Lịch học năm

2019. 9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2

 

2019.8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2
 • Khai giảng
 • bế giảng

2019. 9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2

2019.8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2
 • Khai giảng
 • bế giảng

2019.9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2

 

2019.8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 25
25 26 27 28 29 30 31
 • Khai giảng
 • bế giảng

2019.9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2

 

2019.8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 • Khai giảng
 • bế giảng

PHOTO

VIDEO

Back To Top