skip to Main Content

Giới thiệu lớp học

정규회화반

Lớp hội thoại chính quy

khóa học trọng tâm giao tiếp 13 giai đoạn từ học chữ đến giao tiếp cao cấp (bao gồm nghe, đọc, viết, ngữ pháp)

Topik 반

Lớp Topik

khóa chuẩn bị thi Năng lực tiếng Hàn

비즈니스반

Lớp thương mại

khóa học biểu hiện nghiệp vụ và soạn thảo tài tiệu

단기 집중 수업

Lớp học tập trung ngắn hạn

lớp học mùa xuân, hè, đông, tuần 5 ngày, ngày 4 tiếng + trải nghiệm văn hóa

기업/단체 위탁

Ủy thác doanh nghiệp / đoàn thể

cử giảng viên chuyên môn đến nơi, lớp học và hoạt động đúng với mục đích, cấp giấy báo khai thuế

개인/출강

Cá nhân / tư gia

lớp học tại trung tâm hoặc tư gia 1:1 hoặc 1:2-3 người theo thời gian mong muốn

hội thoại|Người nước ngoài chỉ học tiếng Hàn Kiều bào / người hồi hương / sinh hoạt|Tiếng Hàn du lịch / tồn tại|Chuẩn bị thi nhập tịch |Chỉnh sửa phát âm|Thương mại|thi Năng lực tiếng Hàn|Chỉnh lý ngữ pháp|Viết

화상수업

Lớp học hình ảnh

동영상 강의

Lớp học gọi hình ảnh

연간 수업 스케쥴

Lịch học

Back To Top