skip to Main Content

공지

제목
2015年2月学期广告
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-05-20 23:27
조회
265
开课

每天上午班 : 2月25号 ~ 3月 4号 (2月18~20号休日)
星期一 ~ 星期五 10:00- 11:50 (月 20次)
江南 - 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, 5A, 5C
鐘路 - 1A, 2A, 3A


每天下午班 : 2月 2号 ~3月 4号 (2月18~20号休日)
,星期一 ~ 星期五 13:00- 14:50 (月 20次)
江南 - 1A


每周三日班 :2月 3号 ~ 3月 4号(2月18~20号休日)
星期一, 三, 五 19:00-20:50 (月 12次)
江南 - 1A, 3B
鐘路 - 1A


每周二日班 :2月 3号 ~ 3月 3号(2月19号休日)
星期二, 星期四 19:00-20:50 (月 8次)
江南 - 1A, 1B, 1D, 1F, 2B, 3B, 4A, 4F, 6D
鐘路 - 1A


星期六上午班:2月 7, 14, 28号 (21号休日: 学费3/4(75%)12万)
10:00 -12:50 (月 3次)
江南 - 1A, 2A, 2C, 2F, 3E, 3F, 4A, 4E, 6D
鐘路 - 1A


星期六下午班: 14:00 -16:50 (月 4次)
江南 - 1A, 1C, 1E, 1F

Back To Top