skip to Main Content

공지

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지사항
개강 11월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.10.17
Seoul-kla 2018.10.17 13
공지사항
공지 10월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.09.17
Seoul-kla 2018.09.17 117
공지사항
개강 TOPIK시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.09.07
Seoul-kla 2018.09.07 100
공지사항
개강 9월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.08.17
Seoul-kla 2018.08.17 198
57
개강 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.07.18
Seoul-kla 2018.07.18 353
56
개강 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.06.19
Seoul-kla 2018.06.19 253
55
공지 TOPIK 2 대비반 개강
Seoul-kla | 2018.06.18
Seoul-kla 2018.06.18 214
54
개강 2018년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 158
53
개강 5월 20일 TOPIK 2시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 163
52
개강 2018년 5월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 158
51
개강 2018년 4월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 158
50
공지 9월 1일 부터 종로학원 잠정 휴원 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 160
49
개강 2017년 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 138
48
개강 2017년 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 98
47
개강 7월 16일 Topik 2 시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 97
46
개강 2017년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 98
45
개강 2017년 5월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 71
44
개강 2017년 4월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 60
43
개강 TOPIK 2 시험 대비반 개강(3월 19일과 4월 16일시험 대비)
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 52
Back To Top