skip to Main Content

공지

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지사항
개강 2월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2019.01.17
Seoul-kla 2019.01.17 181
공지사항
개강 한국어 강사 상시채용안내
Seoul-kla | 2019.01.07
Seoul-kla 2019.01.07 351
공지사항
개강 1월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.12.19
Seoul-kla 2018.12.19 339
공지사항
개강 12월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.11.16
Seoul-kla 2018.11.16 450
공지사항
개강 11월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.10.17
Seoul-kla 2018.10.17 472
공지사항
공지 10월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.09.17
Seoul-kla 2018.09.17 535
공지사항
개강 TOPIK시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.09.07
Seoul-kla 2018.09.07 456
공지사항
개강 9월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.08.17
Seoul-kla 2018.08.17 567
58
개강 3월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2019.02.15
Seoul-kla 2019.02.15 12
57
개강 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.07.18
Seoul-kla 2018.07.18 737
56
개강 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.06.19
Seoul-kla 2018.06.19 509
55
공지 TOPIK 2 대비반 개강
Seoul-kla | 2018.06.18
Seoul-kla 2018.06.18 494
54
개강 2018년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 381
53
개강 5월 20일 TOPIK 2시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 393
52
개강 2018년 5월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 335
51
개강 2018년 4월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 333
50
공지 9월 1일 부터 종로학원 잠정 휴원 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 358
49
개강 2017년 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 311
48
개강 2017년 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 247
47
개강 7월 16일 Topik 2 시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 248
46
개강 2017년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 263
45
개강 2017년 5월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 221
44
개강 2017년 4월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 211
Back To Top