skip to Main Content

공지

제목
2015年 5月 学期广告
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-05-20 23:27
조회
303
开课

每天上午班 : 5月1号 ~6月 1号 (5月5号和25号是公休日)
星期一 ~ 星期五 10:00- 11:50 (月 20次)
江南 - 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4B, 6A, 6C
鐘路 - 1A, 1B


每天下午班 : 5月 1号 ~6月 1号(5月5号和25号是公休日)
,星期一 ~ 星期五 13:00- 14:50 (月 20次)
江南 - 1A
鐘路 - 1A


每周三日下午班 : 5月 1号 ~ 5月 29号(5月25号是公休日)
,星期 一, 三,五 13:00- 14:50 (月 12次)
鐘路 --- 1A, 1C
江南 --- 1A,


每周三日晚上班 :5月 1号 ~ 5月 29号 (5月25号是公休日)
星期一, 三, 五 19:00-20:50 (月 12次)
江南 - 1A, 1C, 4B
鐘路 - 1A, 3C


每周二日班 :5月 7号 ~ 5月 27号(5月5号是公休日)
星期二, 星期四 19:00-20:50 (月 8次)
江南 - 1A, 1B, 1C, 2B, 2E, 3E, 5D, 6G
鐘路 - 1A


星期六上午班:5月 2, 9, 16, 30号
10:00 -12:50 (月 4次)
江南 - 1A, 1C, 1D, 2F, 3B, 4A, 5A, 6H
鐘路 - 1A


星期六下午班: 14:00 -16:50 (月 4次)
江南 - 1A, 1F, 2A, 2B

Back To Top