skip to Main Content

공지

제목
2016年1月学期广告
작성자
Seoul-kla
작성일
2018-05-20 23:29
조회
336
开课

每天上午班 : 1月4号 ~ 1月 29号
星期一 ~ 星期五 10:00- 11:50 (月 20次)
江南 - 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 5A, 5C, 6A
鐘路 - 1A


每天下午班 : 1月 4号 ~ 1月 29号
,星期一 ~ 星期五 13:00- 14:50 (月 20次)
江南 - 1A
鐘路 - 1A


每周三日下午班 : 1月4号 ~ 1月 29号
,星期 一, 三,五 13:00- 14:50 (月 12次)
鐘路 --- 1A,
江南 --- 1A, 2A, 4B


每周三日晚上班 :1月 4号 ~ 1月 29号
星期一, 三, 五 19:00-20:50 (月 12次)
江南 - 1A, 2A, 2B
鐘路 - 1A,


每周二日班 :1月 5号 ~ 1月 28号
星期二, 星期四 19:00-20:50 (月 8次)
江南 - 1A, 1B, 1D, 2E, 3E, 4C, 5B, TOPIK 中高级准备班
鐘路 - 1A, 2C


星期六上午班:1月 9, 16, 23, 30号
10:00 -12:50 (月 4次)
江南 - 1A, 1B, 1E, 2A, 2C, 2F, 3F, 4C, 7H
鐘路 - 1A


星期六下午班: 14:00 -16:50 (月 4次)
江南 - 1A, 3B

Back To Top