skip to Main Content

공지

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지사항
개강 6월 TOPIK시험 준비반
Seoul-kla | 2019.05.17
Seoul-kla 2019.05.17 160
공지사항
개강 6월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2019.05.17
Seoul-kla 2019.05.17 157
공지사항
개강 5월 TOPIK시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2019.04.18
Seoul-kla 2019.04.18 293
공지사항
개강 5월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2019.04.16
Seoul-kla 2019.04.16 300
공지사항
개강 2월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2019.01.17
Seoul-kla 2019.01.17 751
공지사항
개강 한국어 강사 상시채용안내
Seoul-kla | 2019.01.07
Seoul-kla 2019.01.07 1007
공지사항
개강 1월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.12.19
Seoul-kla 2018.12.19 771
공지사항
개강 12월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.11.16
Seoul-kla 2018.11.16 824
공지사항
개강 11월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.10.17
Seoul-kla 2018.10.17 802
공지사항
공지 10월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2018.09.17
Seoul-kla 2018.09.17 854
공지사항
개강 TOPIK시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.09.07
Seoul-kla 2018.09.07 698
공지사항
개강 9월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.08.17
Seoul-kla 2018.08.17 751
60
개강 4월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2019.03.18
Seoul-kla 2019.03.18 496
59
개강 3월 TOPIK시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2019.03.02
Seoul-kla 2019.03.02 445
58
개강 3월 정규반 개강안내
Seoul-kla | 2019.02.15
Seoul-kla 2019.02.15 547
57
개강 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.07.18
Seoul-kla 2018.07.18 893
56
개강 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.06.19
Seoul-kla 2018.06.19 639
55
공지 TOPIK 2 대비반 개강
Seoul-kla | 2018.06.18
Seoul-kla 2018.06.18 623
54
개강 2018년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 509
53
개강 5월 20일 TOPIK 2시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 533
52
개강 2018년 5월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 442
51
개강 2018년 4월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 455
50
공지 9월 1일 부터 종로학원 잠정 휴원 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 503
49
개강 2017년 8월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 419
48
개강 2017년 7월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 352
47
개강 7월 16일 Topik 2 시험 준비반 개강
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 346
46
개강 2017년 6월 정규반 개강 안내
Seoul-kla | 2018.05.20
Seoul-kla 2018.05.20 361
Back To Top