skip to Main Content

ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ

아이콘

วัตถุประสงค์ของคลาสเรียน: ให้นักเรียนมีความสามารถในภาษาเกาหลีสูงกว่าระดับกลาง

아이콘

ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในหน้าที่การงาน เช่น การประชุม, เขียนเอกสาร, เขียนอีเมล, รับโทรศัพท์ในหน้าที่การงาน, วัฒนธรรมในที่ทำงาน เป็นต้น

วัน วันพุธ(1วัน/12ชม./เดือน)
ช่วงเวลาเรียน 19:00 ~ 20:50
ค่าเรียน(1เดือน) 160,000 KRW
ค่าแรกเข้า 20,000 วอน (จ่ายเพียงครั้งแรก 1ครั้ง)
จำนวนนักเรียน PRO BUSINESS KOREAN
จำนวนนักเรียน 3-9คน
Back To Top