skip to Main Content

คอร์สอินเทนซีพระยะสั้น

아이콘

โปรแกรมที่จะได้เปิดประสบการณ์วัฒนธรรมและเรียนรู้ภาษาเกาหลี วันละ 4ชม. ทั้งหมด 5วัน

아이콘

เวลาเรียน : 9:00- 1:00 วันละ 4ชม. ทั้งหมด 5วัน รวมทั้งสิ้น 20ชม.

아이콘

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในตอนบ่าย

※ นักเรียนที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม ก่อนและหลังการเรียนคลาสเรียนระยะสั้น สามารถเรียนเสริมในคลาสปกติช่วงเช้าได้ (ชำระค่าเรียนเพิ่ม วันละ 30,000วอน)

ช่วงเวลาเรียน เนื้อหา
วันที่ 1 09:00~09:30
09:30~13:00
หลังจากสอบแบ่งระดับ/ ทำการอบรมเป็นเวลา 3ชม. 30น.
วันที่ 2 09:00~13:00

( ทำกิจกรรมพิเศษ )

อบรมเป็นเวลา 4ชม./ ทำกิจกรรมพิเศษ (เลือกได้)
วันที่ 3 09:00~13:00

( ทำกิจกรรมพิเศษ )

เปิดประสบการณ์ประเพณีวัฒนธรรม (เลือกได้)
วันที่ 4 09:00~13:00
13:00~15:00
ทานมื้อเที่ยงร่วมกับครูผู้สอน/ การแข่งขันการละเล่นยุด/ พิธีมอบรางวัล
วันที่ 5 09:00 – 13:00 พิธีจบการศึกษา (มอบใบประกาศ, มอบของที่ระลึก)
ค่าเรียน 550,000วอน (รวมค่าแรกเข้า, ค่าหนังสือ) กิจกรรมเลือกได้ชำระต่างหาก

ตารางสอน

2020 2021
4/30 ~ 5/4 (5วัน)
8/13 ~ 8/17 (5วัน)
12/30 ~ 1/3 (5วัน)

หลักสูตร

Back To Top